Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Top tanning s.r.o. | náměstí Svornosti 2573/6 Brno 616 00 IČ: 07717547 , a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě http://touchthesun.cz/eshop
 2. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 3. Kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která při nakupuje výrobky za jiným účelem než pro obchodní či podnikatelskou činnost.
  Kupující nikoli spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 5. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami pouze zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu http://touchthesun.cz/eshop jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých nákupním formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Přijetí objednávky následně prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem, na vznik smlouvy toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo od ní odstupovat pouze na základě dohody obou stran, na základě důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na základě zákonných důvodů.
 4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, či při registraci.
 6. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit či zrušit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
 7. Kupující je dále oprávněn zrušit svou objednávku prostřednictvím emailu či telefonicky, a to nejpozději jeden den před expedicí objednaného zboží. Kupující je povinen uvést číslo objednávky a své kontaktní údaje.

 

Ceny

 1. Ceny uváděné prodávajícím v internetovém obchodě jsou platné v době objednávky a jsou uváděny včetně DPH, popřípadě všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, vyjma poštovného, poplatku za dobírku a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
 2. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

 

Způsoby platby

 1. Kupující je povinen zvolit si platbu na dobírku nebo bankovním převodem.
 2. V případě platby na dobírku kupující platí hotově poštovnímu doručovateli při převzetí zboží.
 3. V případě platby bankovním převodem kupující platí převodem peněz na účet č. 2901984392/2010 a jako variabilní symbol uvádí číslo vaší objednávky. Příkaz k platbě proveďte až po té, co vám  e-mailem potvrdíme, že je objednávka kompletní. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno.

 

Způsoby doručení

 1. Zboží je bude doručeno na zákazníkem uvedenou adresu balíkem prostřednictvím přepravní společnosti (například PPL a Česká Pošta). O odeslání zboží je zákazník informován emailem.
 2. Poštovné činí u zásilek 70 Kč. Při zaslání zboží na dobírku je účtován poplatek 30 Kč. Při platbě převodem na účet není poplatek za dobírku účtován.
 3. Při nákupu zboží nad 1 000 Kč poštovné neúčtujeme. Může však být účtován poplatek za dobírku 30 Kč při zvolení této možnosti platby.

 

Dodací podmínky

 1. Zboží je odesláno obvykle během 2 – 8 pracovních dnů.
 2. Při přebírání zásilky od přepravce je kupující povinen prohlédnout dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, je kupující povinen okamžitě reklamovat u kurýra, pošťáka. Je-li zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat přepravce formou reklamace a zároveň prodávajícího, a to nejpozději do termínu požadovaného přepravní společností (nejčastěji do max. 1-3 dnů). V případě, že k nahlášení poškození nedojde, může být Vaše následná reklamace zamítnuta. Více viz Obchodní podmínky, reklamace a servis, dále pak obchodní podmínky přepravní společnosti.
 3. Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí kupující poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. Kupujícímu spotřebiteli se uvedený postup doporučuje.

 

Záruční doba

 1. Je-li kupujícím spotřebitel je na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.
 2. Záruka poskytovaná kupujícímu se nevztahuje na následující případy:
  a) zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
  b) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  c) zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.
  d) vyplývá-li to z povahy věci.
  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 

Reklamace a její uplatnění

 1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
  a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, a pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad má právo na výměnu věci nebo součásti. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit,
  b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  d) neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:
  a) na emailovou adresu provozovatele: info@touchthesun.cz,
  b) poštou na adresu provozovatele,
  c) telefonicky na tel. č.: +420 725 985 925
  a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele: Top tanning s.r.o. | náměstí Svornosti 2573/6, Brno 616 00 IČ: 07717547
 3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději v zákonné lhůtě, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení zákonné lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.
 4. Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi emailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí reklamace (reklamovaného zboží).
 5. V případě odmítnutí reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující spotřebitel má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo do 14 dnů od převzetí zboží od smlouvy odstoupit a jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů ode dne odstoupení, v neporušeném stavu a v neporušeném obalu, a to na vlastní náklady. - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce, musí však uhradit náklady na vrácení zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy oznámí kupující spotřebitel ve výše uvedené lhůtě prodávajícímu nejlépe písemně s uvedením informace o odstoupení od smlouvy, číslo objednávky, datum nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení může kupující také využít formulář, který je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek.
 3. V případě odstoupení od smlouvy hradí náklady na vrácení zboží prodávajícímu kupující
 4. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, včetně obalu, je kupující spotřebitel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena, minimálně však o 20%. Kupující spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, porušil-li jeho hygienický obal.
 5. Prodávající je oprávněn cenu ponížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním.
 6. Možnost odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem se nevztahuje případy uvedené v § 1837 občanského zákoníku, zejména smlouvy o:
  a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  e) na dodávku novin, periodik a časopisů.
 7. Kupující spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.
 8. V případě odstoupení je Zboží a odstoupení od smlouvy kupující povinen zaslat na adresu: Top tanning s.r.o. | náměstí Svornosti 2573/6
  Brno 616 00 IČ: 07717547 . K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady či snížené v souladu ustanoveními těchto obchodních podmínek), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.
 9. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, kdy objednané zboží již nemá fakticky na skladě a zboží se již nevyrábí nebo je u dodavatele dlouhodobě nedostupné, dále v případě, že došlo od uveřejnění ceny v internetovém obchodě k výrazné změně ceny ze strany dodavatele prodávajícího nebo byla-li cena zboží do internetového obchodu zadána chybně. V případě, že některá z těchto situací nastane, bude kupující kontaktován e-mailem nebo telefonicky za účelem dohody o dalším postupu.

 

Závěrečné ustanovení

 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1. 1. 2015.

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Adresát:

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

........................................................................................................................................

 

Datum objednání zboží: ....................................................

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ...........................................................

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: .....................................................................

 

 

........................................................................................................................................

Číslo prodejního dokladu[1]: .......................................................................

Číslo objednávky[2]: .......................................................................

Kupní cena má být vrácena[3]:

(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................. / ........................

 

 

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

.........................................................

Datum

.........................................................

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.